اماکن گردشگری

عمارت شهرداری و برج ساعت

عمارت شهرداری و برج ساعت

بقعه متبرکه دانای علی

بقعه متبرکه دانای علی

سبزه میدان

سبزه میدان

خانه میرزا کوچک خان

خانه میرزا کوچک خان

موزه میراث روستایی

موزه میراث روستایی

بوستان ملت

بوستان ملت

عمارت کلاه فرنگی

عمارت کلاه فرنگی

بقعه متبرکه خواهر امام

بقعه متبرکه خواهر امام