شهرداری منطقه دو رشت
سراي محله

 

 

محله چله خانه


 شناسنامه محله چله خانه

 
 
 نقشه ی محله