۱۴۰۲ پنج شنبه ۶ مهر
ENGLISH
مدیریت حسابرسی داخلی شهرداری رشت
صفحه نخست
معرفی مدیریت حسابرسی داخلی

مقدمه

شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، دستگاهی اجرایی است که با تنوع و تعدد وظایف قانونی (موضوع ماده 55 قانون شهرداری ها و ...) مواجه است. این تعدد وظایف در کنـار گـستردگی سـاختار سـازمانی و بدنـه اجرایـی شـهرداری ها، اعمـال کنترل بر نحوه اجرای فعالیت ها و اداره امور را ضروری می نماید. ضـمن آنکـه الزامـات قـانونی موجـود و انتظـارات اجتمـاعی نیـز تکالیفی را برای پاسخگویی در قبال مراجع ذیصلاح مذکور در قانون و شهروندان ایجاد نموده است .

از طرف دیگر در شرایط موجود در راستای تحقق موضوعات مدیریت شهری و اجرای سایر سیاست های کلان حکومتی مبنی بـر واگذاری بخشی از تصدی­گری های دولت بـه شـهرداری ها، کنترل هـای داخلـی و وجـود محـیط کنترلـی مطلـوب بـه همـراه تقویـت نظام های کنترلی موثر و کارآمد موضوعی بدیهی و ضروری است. این کنترل و نظارت کـه ناشـی از اقتـضائات مختلفـی همچـون شـرایط محیطـی و سـازمانی، نیازهـای مـدیریتی، الزامـات قـانونی، انتظـارات عمـومی اجتمـاعی و ... مـی باشـد؛ حـسب مـورد به روش های متفاوت و مطابق با قوانین و مقررات اعمال می شود.

اهداف تهیه دستورالعمل

ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها مقرر می نماید :

رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید:

الف: حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.

ب: حسابرسی به وسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورای شهر می تواند از وجود حسابرسان قسم خورده یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند.

ج: رسیدگی نهایی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.

تبصره : طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداری ها ابلاغ خواهد کرد.

ضمن آنکه در قانون تـشکیلات، وظـایف و انتخابـات شـوراهای اسـلامی کـشور و انتخـاب شـهرداران (مـصوب 01/03/1375 و اصلاحات بعدی آن) عنوان گردیده است:

ماده71: وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح زیر است:

بند 30: نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات، شرکت های وابسته و تابعه شـهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن هـا بـا انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی .

تبصره 1) کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایـت مقـررات مـالی و معـاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضاء شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مـورد تأییـد شـورای شهر باشند برسد .

تبصره 2) شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی خود را جهـت بررسـی و هرگونـه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید .

تعاریف و مفاهیم

کنترل و نظارت:

عبارت است از مجموعه تدابیر و روش هایی که توسط مراجع ذیصلاح برای بررسی گزارش ها ، عملکردهـا، اقـدامات انجـام شده و یا در حال انجام، به کار گرفته می شود تا ضمن تأمین اهداف کنترل، تمهیدات و یا توصـیه هـای اصـلاحی و پیـشگیرانه را اعمال یا پیشنهاد نماید. این تدابیر و روش ها با توجه به نتایج حاصله، نقش و جایگاه مراجع نظارتی و سایر ملاحظات مـرتبط، از نظر نوع و نحوه انعکاس نتایج، تابع ضوابط و شرایط خاص خود می باشد.

مفهوم کنترل های داخلی:

ساختار کنترل داخلی که به آن سیستم کنترل های داخلی نیز گفته می شود؛ شامل سیاست ها و روش هایی اسـت کـه بـه منظـور تأمین اطمینان نسبی از دستیابی به اهداف سازمانی شهرداری از جمله موارد زیر به کار گرفته می شود:

حفظ و مواظبت منابع مالی و اقتصادی شهرداری در مقابل اتلاف، اختلاس و عدم کارایی مسئولان.

افزایش دقت و صحت آمار و گزارش های مالی و عملکردی شهرداری.

ترغیب و تشویق کارکنان به پیروی از مقررات و خط مشی های شهرداری و تعیین میزان اجرای آن.

تعیین میزان کارایی عملیات در هر یک از واحدهای شهرداری.

اطمینان نسبی به معنای آن است که هـیچ سـاختار کنتـرل داخلـی، ایـده آل نیـست و مخـارج کنتـرل داخلـی نبایـد از منـافع مورد انتظارآن بیشتر باشد.

محیط کنترلی شهرداری:

عبارت است از مجموعه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی که برای دستیابی به اهداف، سیاست ها و اجرای روش هـای مقرر در شهرداری طراحی و مستقر می شود. از حیث درون سازمانی، خط مشی ها و سیاست های مصوب مجموعـه، مباحـث ساختار سازمانی و روش های مدیریت سرمایه های انسانی، سیستم هـای ثبـت، ضـبط و پـردازش اطلاعـات، پـیش بینـی برنامـه و بودجه و وجود ارکان نظارتی به ویژه حسابرسی داخلی شهرداری، شالوده اصلی محـیط کنترلـی شـهرداری را تـشکیل مـی دهـد.

همچنین از جمله مهم ترین عوامل برون سازمانی می توان به قوانین و مقررات لازم الاجرا و سیاست های کلان مـدیریتی کـشور، حاکم بر این نهاد عمومی غیردولتی اشاره نمود.

حسابرسی داخلی شهرداری در شهرداری به عنوان یکی از ارکان اصلی نظارتی و مـشاوره ای مـدیریت خواهـد بـود و سـایر واحدهای شهرداری نیز به عنوان دیگر اجزای محـیط کنترلـی آن، بایـد نقـش نظـارتی حـین عملیـات خـود را کـه جـزء لاینفـک مسئولیت های مدیریتی و سازمانی آنهاست اعمال نمایند تا زمینه بهبود هرچه مطلوب تر نظام کنترلی شهرداری و در نتیجـه ارتقـای سلامت سازمانی حاصل شود.

تعریف حسابرسی:

حسابرسی عبارت است از هر گونه بررسی جستجوگرایانه درستی مدارک، اسناد یا اطلاعات (مالی یا غیر مـالی) و شـواهد زیربنای گزارش های مالی، عملکردی و ... که در آن حسابرس از طریـق شـناخت مکـانیزم هـای اجـرای عملیـات در شـهرداری، قوانین و ضوابط مرتبط، سیستم کنترل های داخلی و کیفیت کارکرد آن، اخذ اطلاعات از منابع مختلف داخلـی و خـارجی و نیـز اجرای سایر روش های رسیدگی؛ مبانی و مستندات مورد نیاز را بـرای ارزیـابی و اظهـارنظر نـسبت بـه موضـوعات مـورد رسـیدگی (گزارش ها، فرآیندهای اجرای عملیات، عملکرد، معاملات و ...) فراهم می نماید.

حسابرسی رسمی یا مستقل شهرداری:

عبارت است از مجموعه رسیدگی هایی که در راستای اجرای الزامات و تکالیف موضوع بنـد "ب" مـاده 44 آیـین نامـه مـالی شهرداری ها و بند 30 مـاده 71 قـانون تـشکیلات، وظـایف و انتخابـات شـوراهای اسـلامی کـشور و انتخـاب شـهرداران، توسـط اشخاص حقوقی ذیصلاح (موضوع قانون اسـتفاده از خـدمات تخصـصی حـسابداران ذیـصلاح بـه عنـوان حـسابدار رسـمی و آیین نامه اجرایی تبصره 4 آن) انجام می شود. در این خصوص شورای اسلامی شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گـزارش را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

حسابرسی داخلی شهرداری شهرداری:

رسیدگی ها و ارزیابی هایی که در مجموعه شهرداری توسط واحدی با همین عنوان (در سطح اداره کـل یـا مـدیریت متناسـب تشکیلات سازمانی هر شهرداری) برنامه ریزی، مدیریت و اجرا می گردد تا با بررسی سیستم کنترل هـای داخلـی ، ارزیـابی میـزان کارایی و اثربخشی نحوه انجام وظایف محوله واحدهای مختلف درون شهرداری و نیز سـنجش میـزان رعایـت ضـوابط و مقـررات مرتبط، مدیریت ارشد شهرداری را در نظارت بر انجام و اداره بهینه امور یاری نماید.

استانداردهای حسابرسی:

حسابرسی به عنوان مجموعه ای از عملیـات تخصـصی کـه نتـایج آن (گـزارش یـا اظهـارنظر حـسابرس) مبنـای تـصمیم گیـری اشخاص ذینفع یا ذیصلاح واقع می شود در مراحل مختلف برنامـه ریـزی، اجـرا و گزارشـگری از برخـی اسـتانداردها کـه توسـط مرجع تخصصی ذیربط (سازمان حسابرسی) تدوین می گردد؛ بهره گیری مـی نمایـد. علیـرغم آنکـه بـرای حـسابرسی نهادهـای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها در حال حاضر استانداردهای خاصی در اختیار نمی باشد، حسابرسی شـهرداری در چـارچوب قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری ، ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور و مصوبات شورای اسلامی شهر می توانـد علاوه بر بهره گیری از روش ها و ابزارهای متـداول، از مبـانی و روش هـای عمـومی و تخصـصی کـه توسـط مراجـع حرفـه ای و تخصصی ذیصلاح ارایه می شود، نیز بهره برداری نماید.

آیین رفتار حرفه ای:

رفتار حرفه ای حسابرسان شامل مجموعه ای از ضوابط عمومی و اصول بنیادی است که باید توسط آن ها اجرا و رعایـت گـردد .

بر اساس بند "ز" ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، سازمان مذکور به عنوان مرجع تخصـصی و رسـمی تـدوین اصـول و ضوابط حسابرسی کشور تعیین شده و این سازمان اعمال و پایبندی به اصول و ضوابط مقـرر شـامل اسـتقلال، بی طرفـی، صـلاحیت حرفه ای، رازداری، رفتار حرفه ای و ... را در آیین نامه رفتار حرفه ای مـصوب 1378، بـه شـرح مقـرر تبیـین نمـوده اسـت. ایـن آیین نامه برای حسابرسان رسمی یا مستقل شهرداری لازم الاجرا می باشد .

حسابرسان داخلی شهرداری ضمن در نظر داشتن ضوابط رفتار حرفه ای، از آنجا کـه بخـشی از تـشکیلات مـصوب شـهرداری

می باشند؛ به لحاظ قانونی متأثر از ماهیت عملیات و الزامات سازمانی، مشمول ضوابط اداری و عمومی شهرداری خواهند بود.

حسابرسی در شهرداری

با توجه به مفاد بند الف ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها، حسابرسی توسط کارکنان شهرداری از حیث زمـان اجـرای آن در دو طبقه عمده به شرح زیر قابل تعریف است :

حسابرسی قبل (و حین) عملیات (دریافت ها و پرداخت ها)

حسابرسی پس از عملیات

رسیدگی و ممیزی اسناد و مدارک پشتوانه مراودات ( سندرسی ) کـه در حین عملیـات و قبـل از انجـام فعالیـت هـا و معاملات و ثبـت و ضبط دریافت ها و پرداختها در دفاتر مالی انجام می گیرد تا چنانچه محتویات یا ضمایم سند و مدارک یا انجـام معاملات مطابق مقررات نباشد ، قبل از وقوع اشتباه از آن جلوگیری به عمل آید ؛ در حیطـه وظـایف ذیحـساب شـهرداری ( مـدیر امور مالی یا رئیس حسابداری؛ حسب تشکیلات شهرداری ) است .

حسابرسی پس از عملیات در تکمیل فرآیند مذکور صورت می پذیرد که عبارت است از بررسی هـا و ارزیـابی هـای مربـوط بـه رسیدگی عملکرد ها ، گزارش ها و رویدادهای مالی یا عملکردی و شرایط و نحوه وقوع آنها که از حیث زمـان ؛ پـس از انجـام فعالیت ها ( دریافت ، پرداخت و ... ) توسط مراجع نظارتی ذیصلاح و مستقل از مجریان و متولیان فعالیت هـای مـذکور صـورت می گیرد .

توجه به این نکته ضروری است که به منظور حفظ اسـتقلال حـسابرسی داخلی شهرداری از وظایف اجرایی ، حوزه وظایف و مسئولیت های این تشکیلات در امور پس از عملیـات تعریـف مـی گـردد؛ با این همه محدوده عمل این رکن سازمانی شامل کلیه فعالیت ها ، عملیات ، فرآینـد ها و ... ( اعـم از مـالی و غیرمـالی ) شـهرداری خواهد بود.

حسابرسی داخلی در شهرداری:

امروزه گستردگی حوزه عمل شهرداری ها و تنوع وظایف سازمانی آن ها از یک طرف اعمال دقیق تر کنترل و نظارت حین کار

توسط سطوح مختلف مدیریت را ایجاب می نماید و از طرف دیگر تعدد و تکثر فعالیـت هـا و رعایـت الزامـات قـانونی و ... ، بـه اعمال نظارت های مـستمر توسـط مراجـع کنترلـی درون سـازمانی اهمیتـی بـیش از پـیش مـی بخـشد. در ایـن مبحـث، مـدیریت حسابرسی داخلی شهرداری (و یا هر عنوان مصوب سازمانی مشابه در تشکیلات شـهرداری هـا) بـه عنـوان یکـی از ایـن مراجـع و مشاور مدیریت ارشد و مطلع در امور مجموعه و یکی از ارکان اساسی محیط کنترلی می باشد که نسبت به اعمال نظارت و کنتـرل بر مجموعه فعالیت های (مالی، غیرمالی، عملیاتی) شهرداری و یا اجزای آن اقدام می نماید.

با توجه به تعریف ارایه شده از مفهوم عام حسابرسی در فصل اول ایـن دسـتورالعمل، می تـوان گفـت حـوزه عملکـرد حـسابرسی داخلی شهرداری شامل بررسی و ارزیابی:

انواع گزارشات مالی ، عملکردی و ؛...

کلیه فعالیت ها و فرآیندهای عملیاتی واحدهای مختلف بدنه شهرداری (اعم از واحـدهای سـتادی و اجرایـی، منـاطق و مدیریت ها، سازمان ها و شرکت های تحت کنترل و ...)

میزان رعایت و اجرای مقررات ، ضوابط ، سیاستها و خط مشی های سازمانی و برنامه و بودجه در مجموعه شهرداری و سایر موضوعات مورد نیاز مدیریت ارشد می باشد.

نقش و اهداف سازمانی حسابرسی داخلی در شهرداری:

حسابرسی داخلی در شهرداری ، ارزیابی مستقلی نسبت بـه عملیـات واحـدهای مختلـف سـازمانی شـهرداری بـه منظـور بررسـی کفایت و اثربخشی سیستم کنترل های داخلی و نیز سنجش کارآمدی استفاده از منابع و گزارش نتـایج حاصـله بـه مـدیریت ارشـد برای بهره برداری در جریان اداره بهینه امور ( مدیریت کارا ) اعمال خواهد نمود . ضمن آنکه هدف حسابرسی داخلی شهرداری، کمک به مدیریت در اداره امور به بهترین وجه است که از طریق بررسی میزان اثربخشی فرآیندها و تـأثیرات رویـه هـا و روش های موجود بر کارایی عملیات، ارایه تحلیل ها و گزارشات مدیریتی و بکارگیری سایر روش های مورد نیاز محقق می گردد.

اهداف حسابرسی داخلی به عنوان رکن نظارتی و مـشاوره ای مـدیریت ارشـد، در راسـتای تحقـق اهـداف مجموعـه شـهرداری حسب ضرورت توسط مدیریت ارشد تدوین و در فاصله های زمانی متناوب (سالانه، شش ماهـه یـا ... ) بـا توجـه بـه تغییـرات در شرایط سازمانی، مورد بررسی، بهبود یا تجدید نظر واقع می شود. موارد زیر از جمله اهداف خواهد بود:

ارزیابی و ارایه گزارش نسبت به سیستم کنترل داخلی و اجرای ضـوابط، مقـررات، الزامـات قـانونی و خـط مـشی هـای مصوب با رعایت صرفه اقتصادی .

بررسی و تجزیه و تحلیل های مدیریتی در سطوح تصمیم گیری مورد نیاز .

ارزیابی کارایی عملیات و فعالیتهای واحدهای مختلف و روند اقدامات در چارچوب تحقق اهداف سازمانی شهرداری .

جایگاه حسابرسی داخلی شهرداری:

اهمیت وجودی حسابرسی داخلی شهرداری و ماهیت اهداف و وظایف آن ایجاب مـی نمایـد تـا حـسابرسی داخلـی شـهرداری متناسب با چارت تشکیلاتی شهرداری زیر نظر بالاترین سطح مدیریت ( شهردار ) انجام وظیفه نمایـد . در نتیجـه جایگـاه رسـمی و مصوب تشکیلاتی حسابرسی داخلی شهرداری مستقیماً زیر نظر شخص شهردار خواهد بود. بدیهی اسـت در ایـن خـصوص تـأمین منابع و امکانات به نحو مطلوب (اعم از نیروی انسانی متخصص در سـطوح و رشـته هـای مـورد نیـاز، دسترسـی مناسـب بـه کلیـه سیستم های اطلاعاتی و سایر تجهیزات مورد نیاز ) امری بدیهی و ضروری خواهد بود .

توجه:

در شهردار ی هایی که جمعیت شهری بیش از یکصد هزار نفر می باشد، استقرار حسابرسی داخلی شهرداری الزامی است .

حسابرسی داخلی شهرداری به صورت یک واحد سازمانی متناسب تشکیلات شهرداری مرکب از تعداد کافی کارمند، تـشکیل

می شود .

در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت حداقل سطح تشکیلاتی حسابرسی داخلی شهرداری، مدیریت خواهد بود .

چارت تشکیلاتی حسابرسی داخلی شهرداری:

حسابرسی داخلی در هر شهرداری به تناسب جمعیت و نیازهای آن ، از تعداد مناسبی نیروی متخـصص در سـطوح و رشـته هـای مورد نیاز استفاده خواهد نمود. ترکیب چینش نیروهـای مـذکور متناسـب شـرایط و نیازهـای حـسابرسی داخلـی شـهرداری متغیـر می باشد و از الگوهای عملیاتی حرفه ای حسابرسی نیز در صورت امکان بهـره بـرداری خواهـد نمـود.

چارت تشکیلاتی مجموعه حسابرسی داخلی شـهرداری بـا توجـه بـه عوامـل اثرگـذار و متناسـب بـا درجه شهرداری ها توسط اداره کل تشکیلات و منابع انسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، طراحـی و ابـلاغ خواهـد شـد. تا تاریخ ابلاغ آن یا در صورت نیاز به تغییر، شهرداری ها می توانند نسبت به پیشنهاد و پیگیری تصویب چارت مناسب اقدام و از آن بهره گیری نمایند.

کمیته حسابرسی:

با توجه به نقش و نیازهای مـدیریت ارشـد هـر مجموعـه، تخصـصی بـودن مباحـث کنترلـی و نظـارتی، موضـوعات مـرتبط بـا گزارش های حسابرسان (داخلی و مستقل) و لزوم پیگیری مناسب و موثر آن ها و ... ؛ وجـود مرجعـی مـستقل، تخصـصی و مطلـع نسبت به امور با پشتوانه ضمانت اجرایی مطلوب در سازمان های بزرگ امری بدیهی می باشد. در ادبیات تخصـصی حــسابرسـی، از این رکن تحت عنوان " کمیته حسابرسی" یاد می گردد .

کمیته حسابرسی شهرداری با ترکیـب تعـدادی از اعـضای شـورای شـهر (بـه عنـوان نماینـد گان شـهروندان) و مـدیریت ارشـد شهرداری ضمن امکان استفاده از نظرات سایر اشخاص متخصص (در صورت لـزوم)، بـه طـور کلـی نـسبت بـه عملکـرد مـالی و عملیاتی مجموعه نظارت و در مورد اموری مانند موضوعات زیر بررسی و تصمیم گیری می نماید:

تمرکز هدایت و راهبری فعالیت های کنترلی و حسـابرسـی در مجموعه شهرداری .

بررسـی و تـصـمیم گیری در مورد سیاستهای کنترلی و نظارتی مجموعه شهرداری .

هماهنگی میان واحدهای نظارتی درون و برون سازمانی در سطح عالی .

بررسی نقاط ضعف کنترلهای داخلی گزارش شده توسط حسابرسان داخلی و مستقل .

ارزیابی اثربخشی و کارایی فعالیتهای سازمانی بر اساس گزارش های حسابرسان .

تصمیم گیری در خصوص نکات مندرج در گزارش های حسابرسان شهرداری (داخلی و مستقل .)

سایر موارد مرتبط

ترکیب اعضای کمیته: کمیتـه حسابرسی در شهرداری های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت از اعضاء زیر تـشـکیل می شود:

اعضاء اصلی:

1- دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا .

2- شهردار .

3- معاون مالی و اداری شهرداری.

4- مـدیــر حسابرسی داخلی شـهرداری (مـدیر امــور مـجـامــع و حـسـابرسـی داخـــلی شــهــرداری یـا هرعنـوان مـشابه حـسب تشکیلات) به عنوان دبیر کمیته.

5- دو نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی به انتخاب شهردار.

تبصره 1: تصمیم گیری های کمیته با رأی اکثریت اعضاء اصلی، قطعیت خواهد یافت و ریاست کمیته با شهردار خواهد بود.

تبصره 2: این کمیته دارای کلیه اختیارات شورای اسـلامی شـهر در مباحــث نظــارتی (از جملـه موضـوع بنـد 30 مـاده 71 قـانون شوراها ) خواهد بود مگر اینکه شورای اسلامی شهر ، ترتیب دیگری را مقرر نماید.

اعضاء فرعی:

1- مدیر امور مالی شهرداری ( ذیحساب ) .

2- مدیر حراست .

3- مدیر بازرسی .

4- مدیر حقوقی .

تبصره: حسابرس مستقل هر(سال مجموعه) می تواند به عنوان مشاور کمیته در صورت نیاز دعوت گردد

اهم برخی فعالیت ها، اختیارات و اهداف مورد نظر کمیته به شرح زیر است: 1- پیگیری، بررسی و تعیین حسابرس مستقل (و بازرس قانونی) در مجموعه شهرداری. 2- بررسی و تبیین حدود تعهدات و وظایف (کلیات برنامه) حسابرس. 3- بررسی و تعیین اقدامات اجرایی مورد نیاز برای بهره گیری از گزارش های حسابرس مستقل و حسابرس داخلی و تعیین تکلیف بندهای گزارش های مذکور . 4- بررسی، تصمیم گیری و پیگیری هرگونه سیاستگذاری در روش ها یـا مکانیزم هـای مـدیریتی و کنترلـی در راسـتای اهـداف و برنامه های مورد نظر در سطح مجموعه شهرداری. 5- پیگیری ایجاد یا ارتقای سطح سیستم کنترل های داخلی کارآمد و موثر در مجموعه شهرداری 

مدیریت حسابرسی

1- بررسی و به­ کارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکرد

2- نظارت بر چگونگی اجرای دستورالعمل­ های مصوب و ارایه خط مشی­ های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیت­ های واحد تحت سرپرستی

3- نظارت بر تسلیم گزارش ­های ماهانه به شهردار همراه با اظهارنظر صریح

4- نظارت بر تنظیم برنامه­ های مختلف حسابرسی

5- نظارت بر تطبیق عملیات مالی انجام شده در واحدهای اجرایی

6- نظارت بر تهیه فهرست سپرده ­ها و کنترل فرم سپرده برای دریافت سپرده

7- نظارت بر رسیدگی به اقلام مندرج در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و احراز صحت آن­ ها از طریق رسیدگی مقدماتی و نهایی

8- نظارت بر رسیدگی به حساب­ های هزینه و درآمد و سایر پرداخت ­ها و تطبیق اسناد و صورت حساب بانکی با مقررات و ضوابط مالی

9- نظارت بر جمع ­آوری اطلاعات و مدارک و مستندات مورد لزوم در انجام برنامه ­ها و حسابرسی

10- نظارت بر انجام عملیات اصلاح حساب­ ها جهت رسیدن به مانده ­های حقیقی

11- نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مالی از قبیل اسناد هزینه، اسناد انبار و اسناد درآمد

12- نظارت بر تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی، مانده ­گیری و بستن حساب­ ها جهت اصلاح و تهیه گزارش عملکرد

13- همکاری در تهیه و تنظیم کلیه دریافتی ­ها برای تایید گرفتن و تفکیک حساب­ ها جهت ارسال به مراجع ذی­ربط

14- نظارت بر حسابرسی در یکی از زمینه ­های هزینه ­های انجام شده، پیش پرداخت ­ها و علی الحساب­ ها، تنخواه گردان، درآمدهای وصولی، وجوه دریافتی مطابق مقررات و همچنین اختلافات مالی و حسابداری

15- همکاری لازم در تهیه و تفریغ بودجه و مقایسه آن با بودجه مصوب و همچنین تهیه تراز عملیات نهایی سال مالی

16- نظارت بر رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ­ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر شهرداری و نظارت بر مسایل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج و مقررات و آیین نامه ­های مربوط با توجه به بودجه مصوب

17- همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و شورای شهر و ارسال نسخه ­ای از گزارشات خود جهت اطلاع و اقدام لازم به شهردار

18- نظارت بر گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حساب ­ها با روش ­های مالی و عملیاتی شهرداری به طور کتبی به شهردار و شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده ادارات و سازمان­ های وابسته و نظارت بر اجرای مصوبات مجامع عمومی و تهیه گزارش لازم در رابطه با بودجه و گزارش حسابرسی شهرداری

19- شرکت در جلسات کارشناسی جهت تهیه و تنظیم آیین نامه ­ها و دستورالعمل ­های مورد نیاز برای شهرداری

20- بررسی نیازهای آموزشی کارکنان در حیطه کاری و معرفی آن­ ها جهت گذراندن دوره­ های مناسب و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت بهسازی و رشد کارکنان

21- انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می­گردد

22- نظارت بر استخراج، مستندسازی، به روزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارایه مستندات به کمیته مستندسازی

23- نظارت بر پیشنهاد، تدوین و به روزرسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص­ های مرتبط با فرآیندها

تاریخ به روز رسانی: 1397/08/19
تعداد بازدید: 4121
ورود اعضا
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل امور مجامع سازمان شهرداری رشت میباشد.
Powered by DorsaPortal