مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه خدمات نقلیه ای

12 اسفند 1402

انجام کلیه خدمات نقلیه ای از قبیل جابجائی پرسنل و کارمندان در ماموریت های درون شهری و برون شهری