مناقصه عمومی عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر معابر اصلی شهر رشت

24 بهمن 1402

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر معابر اصلی شهر رشت

تست