مناقصه عمومی عملیات بهسازی و ترمیم نوارهای حفاری در سطح شهر رشت

12 اسفند 1402

عملیات بهسازی و ترمیم نوارهای حفاری در سطح شهر رشت