مناقصه عمومی احداث ساختمان سرویس بهداشتی باغ رضوان رشت

24 بهمن 1402

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ساختمان سرویس بهداشتی باغ رضوان رشت