rasht
۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر
صفحه اصلی ورود اعضا
اهداف و وظایف
 •  سیاستگذاری ،برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت در جهت حفظ و ارتقا ء محیط زیست شهر رشت بر اساس اسناد فرادستی
 • راهبری ،هماهنگی و نظارت بر روند تحقق اهداف توسعه پایدار در مجموعه شهرداری رشت
 • راهبری و نظارت بر اجرای صحیح فرایند ارزیابی اثرات و مطالعات توجیه محیط زیستی طرح ها و پروژه های شهری قبل ،حین و بعد از اجرا
 • راهبری و نظارت بر پیاده سازی استانداردها و مدل های مرتبط با محیط زیست شهری
 • برنامه ریزی ،راهبری و نظارت بر مدیریت مصرف منابع (انرژی و آب) در مجموعه شهرداری رشت
 • برنامه ریزی ،راهبری و نظارت برتوسعه انرژی های تجدیدپذیردرمجموعه شهرداری رشت
 • پایش کمی و کیفی منابع اکولوژیک شهر رشت اعم از آب،خاک ،هوا،صوت و تنوع زیست
 • سیاست گذاری ،برنامه ریزی و تدوین راهکارهای اجرایی در جهت حفظ ذخایر زیستی و تقویت شبکه اکولوژیکی شهر رشت
 • برنامه ریزی و راهبری در جهت ارتقاء آگاهی ، توانمندی و توسعه مشارکت های اجتماعی گروه های مختلف جامعه (اعم از شهروندان و سازمان ها) در حوزه محیط زیست شهری
 • ایجاد مرکز اطلاعات محیط زیست شهر رشت بمنظور گردآوری داده های مرتبط ،پردازش آنها و تولید گزاراشات تحلیلی
 • راهبری ،هماهنگی و نظارت بر فعالیت های ادارات محیط زیست مناطق 5 گانه
 • ایجاد تعامل ،همکاری و هماهنگی با مراکز علمی ، پژوهشی ،اجرایی،نهادها و سازمانهای ذیربط در سطوح شهری ، ملی و بین المللی
1397/04/04
پل هاي ارتباطي شما با شهرداري
سامانه پيام كوتاه:  1000000137
ايميل : Info@rasht.ir
پيام گير : 137
Powered by DorsaPortal