شماره مناقصه: 97-32/28/3
موضوع مناقصه: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سوله تخمیر کارخانه کود آلی شماره های 1 و 2 و لوله گذاری و احداث انتقال شیرابه به تصفیه خانه کود آلی شهر رشت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/07/29
آخرین مهلت: 1397/07/28
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید  
فایل:
Powered by DorsaPortal